Coneix la Síndica

Què és ?

La institució de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet és un òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

 

La Síndica de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de l’administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció de la democràcia participativa de la ciutat.

Quí és ?

Merche García Villatoro

Merche García Villatoro és educadora social per la Universitat Ramon Llull. A més, té estudis de pedagogia en el lleure en l’Institut Català de les Noves Professions, un màster de direcció d’organitzacions no lucratives a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), estudis de gestió de recursos humans i direcció d’equips al Centre d’Estudis de l’Esplai, un màster en anàlisi política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i en l’actualitat està estudiant el grau en ciències polítiques per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb una àmplia experiència professional i associativa vinculada a la ciutat de l’Hospitalet des de 1986 a través del món del lleure. A més, ha format part dels diferents consells municipals de la ciutat. Ara forma part del Consell Municipal de Política Social i del Consell de Ciutat, participant de la Permanent i de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social i del Consell de Districte de la Florida. És coordinadora de l’Observatori Infància L’H i membre de l’Espai de Ciutadania.

Com actua ?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal. Per desenvolupar les seves funcions, la Síndica gaudeix de la col·laboració de tots els òrgans municipals, inclosos els organismes autònoms, les societats, les empreses, els consorcis, les entitats metropolitanes i les fundacions en què l’Ajuntament tingui participació. La síndica actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. També pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania. Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat ni procurador. Les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o jurisdiccional. La Síndica de Greuges pot supervisar l’activitat de l’Administració municipal, formular advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, i per millorar el funcionament de l’Administració municipal. Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

Quan pot intervenir ?

La Síndica de Greuges de L’Hospitalet pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’Administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació. Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones. La síndica no pot intervenir en els casos següents: Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’Administració municipal.

  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.

Quan no pot intervenir, la síndica orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.

Et pot interessar

Twitter

Síndica de Greuges de L’Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L’Hospitalet de Llobregat